roterende banner

woensdag 2 september 2015

Eerste ronde / notulen

Komende vrijdag is de eerste ronde van het nieuwe seizoen. Er hangt volgens mij iets in de lucht en zelf denk ik aan enorme honger naar schaken. Vorig jaar waren er in de eerste ronde 13 partijen en ik ben benieuwd of dat kan worden verbeterd. Toen ik voor de ledenvergadering op deze site vroeg of men er al zin in had werd dat als provocerend beschouwd en Kees kon de vergadering inderdaad maar nauwelijks in de hand houden. Ik ben wel heel benieuwd wat er vrijdag gaat gebeuren, maar om het enthousiasme te peilen vraag ik gewoon nog een keer:

HEBBEN WE ER AL ZIN IN?

Pieter O

PS: hier de notulen van de ALV van 28 aug.

4 opmerkingen:

  1. yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Kan het iets minder ? dat yes gr Geert Wilders

    BeantwoordenVerwijderen